Quotation for Books – 2078/09/30

2078/09/30

विषय: कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धमा

उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको PCL नर्सिङ्ग कोर्षमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरुको लागी निम्ननुसारका किताहरु खरिद गर्न आवश्यक परेकोले इच्छुक सप्लार्यसहरुले संलग्न List बमोजिमका किताबहरु के–कति मुल्य र समयमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? लिखित मुल्य, छुट तथा जानकारीहरु १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस क्याम्पसको प्रशासन शाखामा सिलबन्दी कोटेशनहरु मार्फत पेश गर्नुहुन सुचित गरिन्छ ।

किताबहरु को बिवरण यसै साथ संलग्न छन् ।

Quotation Book 1Quotation Book 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.