Quotation for Dress – 2078/09/30

2078/09/30

विषय: कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धमा

उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको PCL नर्सिङ्ग कोर्षमा अध्ययन गर्ने ३८ जना छात्रा र २ जना छात्रहरुको लागी निम्ननुसारका क्याम्पस ड्रेसहरु खरिद गर्न आवश्यक परेकोले इच्छुक सप्लायर्सहरुले क्याम्पसले उपलब्ध गराइएको नमुना र Quality बमोजिमको ड्रेस के–कति मुल्य र समयमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? लिखित मुल्य तथा जानकारी १०(दस) दिन भित्र यस क्याम्पसको प्रसासन शाखामा सिलबन्दी कोटेशनहरु पेश गर्नहुन सुचित गरिन्छ ।

Quotation for Dress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.