Vacancy Notice 2078/11/11

मिति: २०७८/११/११

कर्मचारीहरुको आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

सुषमा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टद्वारा संचालित यस सुषमा कोइराला मेमोरियल नर्सिङ्ग क्याम्पसको लागी निम्नानुसारका पदहरुमा करारमा कर्मचारीहरु आवश्यक परेकोले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक ब्यक्तिहरुले लिखित निबेदन तथा अन्य शैक्षिक र अनुभवका कागजातहरु सहित मिति २०७८।११।२० गते सम्म यस नर्सिङ्ग क्याम्पसको प्रशासन शाखामा पेश गर्न हुन जानकारी गराईन्छ ।

Vacancy Notice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.